finanse publiczne ministerstwo

Zagadnienie kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych jest jedną z najważniejszych kwestii na rzecz prawidłowego obliczenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych – podatkiem PIT, zaś w podatku dochodowym od osób prawnych – podatkiem CIT.Niniejsze, wydanie zważa wszystkie wprowadzone zmiany od momentu ukazania się poprzedniego wydania.W samym r. wprowadzono nadzwyczaj dużo zmian dotyczących podatków PIT i CIT, m.in.:obniżenie stawki CIT do % dla małych podatników,zmiany dotyczące ulgi z tytułu ponoszenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową,zmiany w przepisach o podmiotach powiązanych oraz obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej,wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu płatności gotówkowych,nowe regulacje w zakresie kwoty wolnej od opodatkowania PIT,wprowadzenie szerokiego pakietu rozwiązań mających na celu stworzenie bodźców dla aktywności innowacyjnej,fundusze inwestycyjne zamknięte opodatkowane na śmiałych zasadach,obniżony zakres płatności gotówkowych,zmiana zasad opodatkowania transakcji aportowych, polegających na wnoszeniu wkładów niepieniężnych do spółek będących podatnikami podatku dochodowego (dotyczą również podatników PIT, w jaki sposób i podatników CIT).Z uwagi na to, że definicja i przepisy dotyczące kosztów uzyskania przychodów sformułowane w ustawach o podatkach dochodowych sprawiają trudności interpretacyjne, w niniejszej książce Autor obrazuje warunki ich zastosowania do wydatków ponoszonych poprzez osobę fizyczną i przedsiębiorcę nie tylko w kontekście ich ustawowego brzmienia, lecz podobnie na podstawie kryteriów, jakie pozostały sformułowane przez orzecznictwo trybunałów administracyjnych, wypowiedzi organów skarbowych i poglądów doktryny prawa podatkowego.Prezentowane opracowanie stanowi kompleksowe peryfraza zagadnień zgrupowanych z tematyką kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Dzięki w szerokim zakresie powoływanemu orzecznictwu sądowemu także interpretacjom wydawanym przez organy podatkowe, Czytelnik ma okazję wyszukać użyteczne rozstrzygnięcie niektórych problemów występujących w praktyce stosowania kodeksów prawa podatkowego. Artykuł została podzielona na siedemnaście rozdziałów. Autor szczególnie odniósł się do:kosztów uzyskania przychodów w ogólności (m.in.: termin kosztu uzyskania przychodów, ryczałtowe koszty uzyskania przychodów),warunków uznania kosztu za podatkowy koszt uzyskania przychodów (m.in.: definitywne poniesienie wydatku poprzez podatnika, udokumentowanie wydatku),momentu potrącenia kosztów w rozliczeniu podatkowym (m.in.: moment poniesienia kosztu, moment potrącenia kosztów innych niż bezpośrednio zgrupowanych z przychodami),szczególnych regulacji dotyczących kosztów uzyskania przychodów (m.in.: koszty w bankach, koszty uzyskania przychodów spadkodawcy),odpisów amortyzacyjnych (m.in.: odpisy amortyzacyjne od samochodów osobowych, odpisy amortyzacyjne od składników majątkowych otrzymanych nieodpłatnie lub oddanych do nieodpłatnego używania),strat w kosztach podatkowych (m.in.: straty w majątku obrotowym, straty ze sprzedaży wierzytelności),wydatków na nabycie udziałów, papierów wartościowych i instrumentów pochodnych a podobnie powiązanych z wymianą udziałów dodatkowo łączeniem i podziałem spółek (m.in.: wydatki złączone z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych, wydatki na wykup obligacji),podatków i opłat (m.in.: taksa od towarów i usług naliczony jako nakład pieniężny uzyskania przychodów w części niepodlegającej odliczeniu, podatek od towarów i usług należny z tytułu importu usług także wewnątrzwspólnotowego zdobycia towarów),odsetek (m.in.: odsetki od własnego kapitału włożonego przez podatnika w źródło przychodów, odsetki od dopłat wnoszonych do spółki),kar i sankcji (m.in.: kary, opłaty i odszkodowania z tytułu niewykonania nakazów właściwych organów dozoru i kontroli dotyczących uchybień w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, kwoty dodatkowe, które zgodnie z przepisami o cenach podlegają wpłaceniu do budżetu państwa),rezerw oraz odpisów aktualizujących (m.in.: rezerwy w bankach, odpisy aktualizujące w SKOK-ach),wierzytelności odpisanych jako nieściągalnych (m.in.: przesłanki udokumentowania nieściągalności wierzytelności, wierzytelności przedawnione),kosztów dotyczących używania pojazdów samochodowych (m.in.: samochody prywatne pracowników wykorzystywane do celów pracodawcy, sumpt z tytułu ubezpieczenia samochodu o wartości powyżej euro),wydatków na rzecz udziałowców również członków rad nadzorczych (m.in.: wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych czyli organów stanowiących osób prawnych, wydatki na rzecz członków organów będących równocześnie wspólnikami),kosztów pracowniczych (m.in.: wynagrodzenie ze stosunku pracy, składki z tytułu umów ubezpieczenia na rzecz pracowników),funduszy i składek (m.in.: wpłaty na środki pieniężne rekultywacji, wpłaty na urzędowy fundusze rehabilitacji osób niepełnosprawnych),pozostałych kosztów uzyskania przychodów (m.in.: darowizny, dopłaty do spółek).Niniejszy artykuł skierowana jest do osób świadczących profesjonalną pomoc prawną tj. mecenasów i radców prawnych, a podobnie sędziów, księgowych, urzędników, przedsiębiorców podlegających pod taksa popłatny od osób prawnych niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności, doradców podatkowych i ekspertów ds. prawnych na co dzień zajmujących się prawem podatkowym. Prezentowana tematyka zainteresuje również pracowników administracji skarbowej, członków zarządów, rad nadzorczych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych i personalnych, pracowników działów personalnych, a zarówno studentów wydziałów ekonomicznych.