foto

COVID19 Adaptacja sposobu realizowania zamówienia

COVID-19 Adaptacja sposobu realizowania zamówienia do zmienionej rzeczywistości od 1 stycznia 2021 r. roku wejdzie w życie obowiązkowa pełna elektronizacja udzielania zamówień - także poniżej progów. Dużo ekspertów uważa, że wcześniej dziś należy zaznajomić się z nowymi rozwiązaniami aby bezpiecznie spełnić wymogi ustawowe. Co ważne.

Zobacz więcej ...

foto

Prawo medyczne i przeciwdziałanie narkomanii Błąd w sztuce

Prawo medyczne i przeciwdziałanie narkomanii. Błąd w sztuce lekarskiej, także w obszarze diagnozy, jakże i terapii wybranej na rzecz danego pacjenta, stanowi podstawę do uzyskania odszkodowania w świetle prawa medycznego. Często jednak osoby, których wcięcie zdrowia pogorszył się w efekcie błędnych działań lekarzy nie wiedzą, w jaki sposób właściwie funkcjonują prawa pacjenta.

Zobacz więcej ...

foto

Informacja o zmianie miejsca zatrudnienia Status prawny

Informacja o zmianie miejsca zatrudnienia. Status prawny pracowników samorządowych został określony odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych przez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając szczególnie podstawy nawiązania.

Zobacz więcej ...

foto

Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym

Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym. Nowela ta przewiduje : odformalizowanie procedur (ale nie na korzyść oskarżonego); ograniczenie procedury przesłuchania (w sytuacjach, kiedy np. sprawa dotyczy kilkuset osób – przy piramidach finansowych czy oszustwach internetowych); wyeliminowanie konieczności wymienienia.

Zobacz więcej ...

foto

umowa leasingu na rzecz celów podatkowych

umowa leasingu na rzecz celów podatkowych. W obrocie gospodarczym u umów leasingu operacyjnego i finansowego funkcjonuje dodatkowo tzw. leasing zwrotny. Umowa taka polega na tym, że przedsiębiorca sprzedaje własny wnętrze trwały firmie leasingowej, a następnie obejmuje z nią umowę leasingu na mocy, której w dalszym ciągu go użytkuje. Głównym celem zawarcia takiej umowy jest postęp płynności finansowej przedsiębiorcy i zwolnienie z więzienia środków.

Zobacz więcej ...

foto

Jak rozliczyć wyposażenie koszty

Jak rozliczyć wyposażenie koszty i przychody. Zakup lokalu i budynku Koszty uzyskania przychodu Wzór uchwały w sprawie odwołania z funkcji członków zarządu osób w dotychczasowym składzie i powołania nowego składu zarządu wspólnoty mieszkaniowej. House flipping – popularna gatunek inwestowania w nieruchomości wywołuje określone.

Zobacz więcej ...

foto

Zastosowanie Międzynarodowych

Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości. Komentarz do ustawy o rachunkowości. Do aktywów pieniężnych zalicza się zarówno inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne albo wymagalne wewnątrz miesięcy od ich otrzymania, wystawienia, nabycia czyli założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych,.

Zobacz więcej ...

foto

Dowiesz się jakim sposobem prawidłowo traktować stawkę

Dowiesz się jakim sposobem prawidłowo traktować stawkę 0% przy WDT i eksporcie. Poznasz normy prawidłowego rozliczania WNT. Dowiesz się, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie towarów i usługo także - jakim sposobem prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania. Dostosowanie wyników cen transferowych do procesu tworzenia wartości, raporty końcowe z 2019 roku dotyczące.

Zobacz więcej ...

foto

kiedy organ może odmówić wydania

kiedy organ może odmówić wydania zaświadczenia to rok obowiązywania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – praktyka stosowania ustawy z 20.7.2019 r. dodatkowo poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.1.2019 r. oraz 13.6.2019 r. Ocena poszczególnych rozwiązań prawnych dodatkowo ich funkcjonowania w praktyce stosowania prawa z perspektywy jednego roku obowiązywania ustawy oraz z uwzględnieniem ostatnich.

Zobacz więcej ...

foto

pracownicze plany kapitałowe 2020 a ike i podstawowym celem

pracownicze plany kapitałowe 2020 a ike i podstawowym celem artykułu jest reprezentacja istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł święty problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności.

Zobacz więcej ...