kiedy organ może odmówić wydania zaświadczenia to rok obowiązywania ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności – praktyka stosowania ustawy z 20.7.2019 r. dodatkowo poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., 31.1.2019 r. oraz 13.6.2019 r. Ocena poszczególnych rozwiązań prawnych dodatkowo ich funkcjonowania w praktyce stosowania prawa z perspektywy jednego roku obowiązywania ustawy oraz z uwzględnieniem ostatnich nowelizacji. Przepisy ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie rozwiązywały wielu problemów praktycznych. Mnogość osób, przede wszystkim w budynkach wielolokalowych, nie miało szans na przekształcenie. Celem ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, znowelizowanej w dniu 6.12.2018 r., w dniu 31.1.2019 r. również w dniu 13.6.2019 r. – jest zmiana takiego stanu rzeczy. Tylko znajomość obecnych regulacji uchroni Cię przed możliwością popełnienia błędu. Co nowego w przepisach i w orzecznictwie? Czy wiesz, co zmieniło się w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w czasie ostatniego roku, jakie problemy rzeczowe wyniknęły ze stosowania kodeksów ustawy przekształceniowej również jej nowelizacji w czasie ostatniego roku i jak w związku z tym ukształtowała się praktyka stosowania prawa? Czy wiesz, które grunty prawnicza książka podlegają obecnie przekształceniu? – Omówienie katalogu przedmiotowego ustawy z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji z argumentacja prawnicza książka dnia 13.6.2019 r. Czy wiesz, jak w związku z nowelizacją z dnia 13.6.2019 r. obliczać powierzchnię użytkową budynków na potrzeby stwierdzenia, czy ziemia orna uległ przekształceniu, w jaki sposób tłumaczyć i od jakiej daty obowiązują przepisy wspomnianej nowelizacji? Czy wiesz jakim sposobem ukształtował się proces wydawania zaświadczeń w świetle problemów praktycznych stosowania ustawy? Czy wiesz, jaka jest nowa procedura wydawania zaświadczeń oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych w odniesieniu do udziałów w gruncie połączonych z samodzielnym lokalem – w sytuacji zbycia lokalu przed wydaniem zaświadczenia? Czy wiesz, jak poradzić sobie w sytuacji, podczas gdy tylko dawka gruntu nadaje się do przekształcenia – jakie działania należało podjąć na gruncie ustawy z dnia 20.7.2018 r., a jakie będzie należało podjąć w związku z nowelizacją z dnia 13.6.2019 r.? Czy wiesz, jakie są nowe uprawnienia użytkowników wieczystych, zarządów spółdzielni mieszkaniowych, zarządów wspólnot mieszkaniowych także zarządców w związku z tzw. następczym przekształceniem użytkowania wieczystego? Czy wiesz, jaka jest wysokość bonifikaty w świetle ostatnich nowelizacji? Czy wiesz, jakie podmioty pozostały objęte możliwością uzyskania bonifikaty w preferencyjnej wysokości dodatkowo na rzecz kogo został wydłużony termin na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej – przez nowelizacji z 13.6.2019 r.? Czy wiesz, w jaki sposób będzie wyglądało przekształcenie, o ile grunt, którego jesteś użytkownikiem wieczystym obciążony jest hipoteką? Czy wiesz, jak zmieniła się sytuacja deweloperów dotycząca pomocy de minimis także sytuacja spółdzielni mieszkaniowych w świetle ostatnich nowelizacji ustawy przekształceniowej? Dlaczego przepisy i orzecznictwo dotyczące problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawa własności są w ten sposób ważne? Znajomość najnowszych regulacji prawnych jest niezbędna dla podmiotów sektora prywatnego i publicznego: spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów dodatkowo innych użytkowników wieczystych gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, a także na rzecz pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, zobligowanych do stosowania ustawy, ponieważ skutecznie umożliwi poruszanie się w jej przepisach., Dlaczego ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie rozwiązywała skutecznie problemu przekształcenia prawa w budynkach wielolokalowych, na czym polega zmiana z mocy prawa i jakie grunty pozostały nim objęte, na czym polega tzw. opóźnione transformacja i jakie grunty zostaną przedtem objęte, w jakich sytuacjach konieczne jest złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, co w przypadku, kiedy wniosek o wydanie zaświadczenia nie zostanie złożony, gdzie przewodzić wnioski o wydanie zaświadczenia, kiedy organ może zaprzeczyć wydania zaświadczenia, kiedy istnieje przymus dokonania podziału gruntu w celu przekształcenia, czym się różni obniżenie od opłaty jednorazowej od bonifikaty w opłacie rocznej, czyli możliwa jest sprzedaż zabudowanego gruntu po objęciu go przekształceniem z mocy prawa, a przed datą wydania zaświadczenia, czy przekształcenie z mocy prawa spowolniło piruet nieruchomościami, Podsumowanie roku obowiązywania ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów., Omówienie poszczególnych nowelizacji z 6.12.2018 r., z 31.01.2019 r. także z 13.06.2019 r, Zakres subiektywny i przedmiotowy stosowania ustawy, uwzględniający wszystkie nowelizacje , Tryb wydawania zaświadczeń: kiedy z urzędu, kiedy na wniosek, organy, terminy, moc wiążąca, ew. zaskarżenie , Zaświadczenie jako dowód stanowiący podstawę wpisu do księgi wieczystej, beneficjenci książki prawnicze po angielsku zaświadczenia, Omówienie zasad ew. podziału nieruchomości celem umożliwienia przekształcenia, Przypadki tzw. opóźnionego przekształcenia dodatkowo szczególna sytuacja cudzoziemców i spółdzielni mieszkaniowych, Zasady i zwyczaj ustalania odpłatności za transformacja oraz ew. tryb zaskarżenia, Zasady udzielania bonifikat oraz waloryzacja opłat za przekształcenie, Przypadki nieodpłatnego przekształcenia, Pomoc de minimis w świetle nowelizacji z 13.06.2019 r, Opodatkowanie opłaty za przekształcenie, Omówienie artykułów przejściowych także przemian wybranych ustaw ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o gospodarce nieruchomościami również dotychczasowej ustawy z roku 2005 o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Irena Majsterkiewicz | 2020-05-01

    Prawdziwe ładne projekty i fantastyczne artykuły, absolutnie nic innego, czego potrzebujemy: D.