Zmiany w podatkach PIT oraz CIT wprowadzające przemiany do klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania to znaczy zmiany w obszarze transakcji wewnątrzwspólnotowych dodatkowo magazynów call-off stock. Zmiany w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ustawa z 16.10.2019 r. ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088), która weszła w życie 30.11.2019 r. wdraża w pełni do polskiego porządku prawnego przepisy IV Instrukcję w zakresie wyboru właściwej stawki VAT dla towarów i usług dyrektywy AML. Początkowo znowelizowana wersja ustawy przewidywała, że po 13.4.2020 r. wszystkie spółki handlowe zarejestrowane przed 13.10.2019 r., jakich dotyczy obowiązek wskazania beneficjenta rzeczywistego, będą miały 7 dni roboczych na wywiązanie się z tego obowiązku. Zmiany w ramachTarcz antykryzysowych tj. 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, które wprowadziły m.in. możliwość składania czynnego żalu w formie elektronicznej; dodatkowe preferencje podatkowe złączone z ulgą B+R; modyfikację ulgi IP Box czyli też zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS za marzec, kwiecień, maj 2020. Tarcze antykryzysowe wprowadziły zarówno przemiany dotyczące m.in. zasad egzekucji świadczeń pracowniczych; dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników z FGŚP to znaczy ułatwienia skutecznego pozyskiwania certyfikatów rezydencji od zagranicznych kontrahentów. Sytuacja zmieniła się jednak na skutek wejścia w życie Tarczy 1.0. Nowe przepisy przewidują, że obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego dla tych spółek został przełożony do dnia 13.7.2020 r. Ponadto w dniu 15.4.2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF") wydał stanowisko dotyczące oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w instytucjach obowiązanych („Stanowisko"). Stosowanie w instytucji obowiązanej „dobrych praktyk" zawartych w treści Stanowiska będzie podlegało ocenie w toku czynności kontrolnych prowadzonych przez UKNF