Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawozdania z operacji finansowych w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – katalog księgowa, projekt finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych oraz sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, zarówno początkujących jakże i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną poszczególne zadania realizowane poprzez OPS-y z uwzględnieniem źródeł ich finansowania w praktycznych aspektach wydatkowania dotacji i sprawozdawczości. Omówione zostaną problemy z realizacją plany finansowego wydatków i dochodów również upoważnienia w tym zakresie. Dodatkowo uczestnicy zostaną zapoznani z programami resortowymi dedykowanymi prowadzenie ksiąg rachunkowych ośrodków pomocy społecznej po niemiecku ośrodkom pomocy społecznej na rok 2020. Podczas artykułu uczestnicy dowiedzą się : Jak prawidłowo skonstruować plan walutowy dochodów i wydatków, Jak spełniać przemian w planie finansowym peryfraza upoważnień w tym zakresie, Jak wydatkować dotacje z budżetu państwa w zakresie realizowanych zadań, Jak konstruować budżety na potrzeby realizacji programów resortowych SENIOR +, Opieka 75+, usługi opiekuńcze na rzecz osób niepełnosprawnych, opieka wytchnieniowa, posiłek w szkole i w domu, Jak ewidencjonować na kontach księgowych koszty i wydatki, środki utrzymania i przychody w podziale na indywidualne zadania z podaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej, Jak sporządzać sprawozdania budżetowe również ich powiązanie z sprawozdawczością w aplikacji CAS. Polecamy tak jak Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego OPS, za gospodarkę finansową jednostki z uwzględnieniem ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych i naruszenia dyscypliny finansów publicznych, Upoważnienia dla głównego księgowego do prowadzenia ksiąg rachunkowych i innych osób którym powierzono obowiązki w zakresie:, zamówień publicznych, dokonywania wydatków, VAT centralizacja, należności budżetowych, Upoważnienia do dokonywania zmian w planie finansowym peryfraza wszystkich upoważnień na rzecz organu zarządzającego i kierownika jednostki, Dyscyplina finansów publicznych Omówienie podstawowego zakresu naruszeń mogących zalegać w OPS na poszczególnych stanowiskach urzędniczych, Plan walutowy podstawą dokonywania wydatków budżetowych Omówienie zasad dokonywania przemian w planach finansowych również zatwierdzania tych zmian, Ewidencja/schemat księgowy wydatków i kosztów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:, wypłata świadczeń pieniężnych osobom uprawnionym, świadczenia z pomocy społecznej świadczenia rodzinne wychowawcze, zasoby finansowe alimentacyjny „dobry start” dodatki mieszkaniowe stypendia szkolne i inne, wydatki bieżące faktury za media zakupy usługi szkolenia opłaty sorty i inne, wynagrodzenia rejestr poszczególnych składników wynagrodzeń, Ewidencja/schemat rachunkowy zysków i przychodów budżetowych występujących podczas realizowanych zadań OPS:, odpłatności za świadczone usługi usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze, pobyt w domu dla bezdomnych pobyt w ośrodkach wsparcia obiady na rzecz seniorów, zwroty świadczeń nienależnie pobranych z uwzględnieniem potrąceń z bieżących kiedy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych ośrodków pomocy społecznej świadczeń, Zadania OPS rządowe i samorządowe, peryfraza poszczególnych zadań z uwzględnieniem problemów księgowych, ujmowania poszczególnych wydatków w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej dodatkowo ścisły aspektu ich rozliczeń:, zadania samorządowe zasiłki celowe pobyt w DPS schronisko dla bezdomnych, usługi opiekuńcze dożywianie ośrodki wsparcia zespół interdyscyplinarny rodziny zastępcze asystenci rodzin, zadania rządowe § 201 składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych, dodatki energetyczne specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenia wychowawcze świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjny karta obszernej rodziny, zadania rządowe § 203 składki zdrowotne od zasiłku stałego, zasiłek okresowy zasiłek stały dożywianie zasiłki i stypendia szkolne asystenci rodzin, Sprawozdanie budżetowe:, proporcja sprawozdań, kalendarium sprawozdawczości, sprawozdanie Rb-27S, sprawozdanie Rb – 27 ZZ, sprawozdanie Rb – 28S, sprawozdanie Rb- 50, sprawozdania z operacji finansowych, Realizacja programów wieloletnich finansowanych z budżetu państwa, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego również UE, umów zasad realizacji poszczególnych programów ewidencji księgowej, opisu dowodów księgowych sprawozdawczości i innych problemów w tym zakresie:, usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych do 75 rż, usługi opiekuńcze „75+”, opieka wytchnieniowa, główny punkt opiekuńczo – mieszkalne, posiłek w szkole i w domu, projekty dofinansowane z UE WUP ROPS