Nowe prawo budowlane - Najważniejsze przemiany z Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i dokładny wyjaśni podstawy również cele wprowadzonych zmian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne również ich działanie na bieżącą pracę przeniesienie części treści rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r do materii Ustawy Prawo geodezyjne i zmiana Ustawy Prawo budowlane konsekwencja zmian Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy po największej części wskutek na narastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych powiązanych między innymi ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem propozycja wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyników prac geodezyjnych i kartograficznych również ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje zmiany w obszarze procedury uzyskiwania upoważnień obowiązek ustanowienia kierownika prac geodezyjnych w przypadku wykonywania każdej z prac geodezyjnych zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały dodatkowo regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych lub regionalnych geoportalach, inne wyłącznie w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze wcześniejszy to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony po największej części wskutek na utrudniony dostęp do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, względem czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.