Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku wcześniej nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji razem z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od momentu 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych także ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne, Dz.U. poz. 2175). Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Dodatkowo zamieszczono wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) również załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego opisano normy nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania również dokumentowania środków trwałych, a zarówno ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 również najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki. W części I i II omówione są zadania będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych oraz ich amortyzowania do celów bilansowych. Praktyczne zastosowanie tych dewiz zaprezentowano na przykładach operacji występujących w oddziałach organizacyjnych sektora publicznego. Można m.in. dowiedzieć się: zasady uznawania składnika majątkowego za środek trwały, z zastosowaniem kryteriów: postaci środka trwałego, okresu ekonomicznej użyteczności, kompletności i zdatności do użytkowania, przeznaczenia na własne potrzeby jednostki, wartości istotnej, w jaki sposób tworzy się obiekty inwentarzowe środków trwałych, jakim sposobem prawidłowo ustala się wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej, w jaki sposób dokonywać zmian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych w trakcie ich użytkowania, jakim sposobem rozliczać nakłady ponoszone na środki trwałe w trakcie ich użytkowania, kiedy powinno się zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej, jakie są reguły przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją źródłową, czym różnią się pojęcia: amortyzacja i umorzenie, a zarówno – amortyzacja bilansowa i podatkowa, jaka wartość podlega amortyzacji, jakie są zasadnicze metody amortyzacji, w który sposób ustala się indywidualne stawki amortyzacyjne na rzecz środków trwałych, jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od zbiorczych obiektów inwentarzowych środków trwałych,

jakie są dozwolone uproszczenia w zakresie amortyzacji, środki trwałe w budowie gdzie w bilansie na jakich zasadach następuje wznowienie amortyzacji od początku do końca umorzonych środków trwałych,

jakie są normy dokonywania weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych. W części pozostały natomiast omówione – krok po kroku – zasady przeprowadzania, dokumentowania i ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, charakterystycznych dla przeróżnych typów jednostek organizacyjnych sektora publicznego. Z tej części można dowiedzieć się m.in.: w który sposób należy prawidłowo wyposażać w mienie nieruchome jednostki sektora finansów publicznych i jakim sposobem dokumentować przeprowadzane w tym zakresie operacje, które dotyczą środków trwałych będących nieruchomościami (w szczególności omówione zostały metody ewidencjonowania oddania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste), jakim sposobem prawidłowo umniejszać środki trwałe jednostek obsługujących i obsługiwanych w razie zorganizowania CUW, jakich czynności powinno się dokonać, iżby sprawić ewidencję księgową środków trwałych stanowiących nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) do stanu zgodnego ze stanem faktycznym, jakim sposobem właściwie ujmować nakłady na ulepszenie obcych środków trwałych,

jak usztywnić procedury kontroli zarządczej w zakresie ustalania planów finansowych jednostek, iżby ustrzec się błędów dotyczących nieprawidłowego klasyfikowania wydatków na nabycie, ulepszenie, bieżące wikt i remonty środków trwałych, jak przeprowadzać i dokumentować spis z natury środków trwałych zgodnie z zaleceniami KSR 11, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w jednostkach, jakie zdecydują się na przyjęcie Stanowiska KSR dotyczącego użytkowania wieczystego i dokonywanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości od gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dla omawianych przypadków są przedstawione wzory wypełnionych dokumentów księgowych oraz metody korygowania najczęstszych nieprawidłowości spotykanych w ewidencji środków trwałych w oddziałach tego sektora.

Komentarze: 1


  • noavatar.png
    Adamina Epifaniuszu | 2020-05-06

    To naprawdę świetna i pomocna informacja. Cieszę się, że po prostu udostępniliśmy te przydatne informacje z nami. Proszę nas na bieżąco tak. Dziękuję za podzielenie się.